iasrj logo right

  С П Р А В К А
  разплодници с налични дози замразена сперма в Национална Генетична Банка  към 01.04.2024 г.
  № по ред Име Клас ЕНК Порода НГБ - СОФИЯ НГБ - СЛИВЕН Всичко към 01.04.2024 г.
  пайети гранули пайети гранули
  ГОВЕДА
  1 АНТЪНИ 2 5004160 БЧШГ 13148       13148
  2 АСПАРУХ 2 5004103 БЧШГ 3859 10039     13898
  3 БЕГИН ЕР 5004020 БЧШГ   10002     10002
  4 БЛЕЙК Е 5004021 БЧШГ   10001     10001
  5 БЛЯКПУЛ 2 5004023 БЧШГ   2183     2183
  6 ВЕРМАН 2 5003880 БЧШГ   14075     14075
  7 ВИНЕР 2 5003928 БЧШГ   5748     5748
  8 ДЖЕБЕЛ ЕР 5003990 БЧШГ   14042     14042
  9 ДАМАСК 2 5004008 БЧШГ   10048     10048
  10 ДОН 2 5004092 БЧШГ 506 12865     13371
  11 ДАРВИН ЕР 5004093 БЧШГ   14029     14029
  12 КОЛИНС 2 5004111 БЧШГ 10791       10791
  13 КАЛИГУЛА 2 5004022 БЧШГ   10070     10070
  14 КРИСТИЯН 2 5004119 БЧШГ 686 1857   97 2640
  15 МИНЧО 2 5003966 БЧШГ   7309     7309
  16 МАСИМО 2 5004112 БЧШГ 8225 5826     14051
  17 МЕНЕРИХ 2 5003995 БЧШГ   10093     10093
  18 МОНТЕРО 2 5004005 БЧШГ   10240     10240
  19 РЕГИОН ЕР 5003118 БЧШГ   6675     6675
  20 РИНГО ЕР 5004007 БЧШГ   5651     5651
  21 РЕМАРК ЕР 5004009 БЧШГ   12967     12967
  22 САМУРАЙ 2 5004161 БЧШГ 14102       14102
  23 СИЛВЕСТЪР 2 5004162 БЧШГ 13666       13666
  24 ТОН 2 5004091 БЧШГ   7100     7100
  25 ТУБИАС 2 5004120 БЧШГ 10227 2415     12642
  26 ЯНИС 1 5004004 БЧШГ   13973     13973
  27 БОЛТЪН 2 5004011 БЧШГ   10014   4797 14811
  28 БАРИ II ЕР 5004029 БЧШГ       7000 7000
  29 БДИН 2 5003817 БЧШГ       6983 6983
  30 БЕНКС 2 5004083 БЧШГ       7000 7000
  31 БОГДАН II ЕР 5004028 БЧШГ       7000 7000
  32 БОГДАН ЕР 5003741 БЧШГ       6998 6998
  33 БОРИС 2 5003884 БЧШГ       7000 7000
  34 БРАНКО ЕР 5004018 БЧШГ       6998 6998
  35 БУНТОВНИК ЕР 5004076 БЧШГ       7000 7000
  36 ВАГНЕР 2 5003960 БЧШГ       7000 7000
  37 ВАЙМАР ЕР 5003824 БЧШГ       7000 7000
  38 ВЕРГИЛ ЕР 5003811 БЧШГ       7000 7000
  39 ВИДИН 1 5003855 БЧШГ       7000 7000
  40 ВИХРЕН ЕР 5003998 БЧШГ       7000 7000
  41 ВОДЕВИЛ 2 5003854 БЧШГ       7000 7000
  42 ДЕЙЛИ 2 5004078 БЧШГ       7000 7000
  43 ВОЛЕН II ЕР 5003861 БЧШГ       6221 6221
  44 ВОЛЕН III 1 5003883 БЧШГ       7000 7000
  45 ДЖАГАР ЕР 5004075 БЧШГ       7000 7000
  46 ДАРКО ЕР 5003967 БЧШГ       7000 7000
  47 ДАУНД ЕР 5003984 БЧШГ       7000 7000
  48 ДЖАРЕТ ЕР 5003968 БЧШГ       7000 7000
  49 ДЮВИЛ ЕР 5003985 БЧШГ       7000 7000
  50 ЕРНАНИ ЕР 5003790 БЧШГ       6998 6998
  51 ЖИРО ЕР 5003237 БЧШГ       6998 6998
  52 ИНТЕР 2 5004096 БЧШГ       6570 6570
  53 ИСКРЕН ЕР 5003043 БЧШГ       7000 7000
  54 КАНГО 2 5004019 БЧШГ       7000 7000
  55 КАКТУС 2 5004052 БЧШГ       7000 7000
  56 КАСИЙ ЕР 5004030 БЧШГ       7000 7000
  57 КАМЕН Е 5003282 БЧШГ       7000 7000
  58 КОПЕРНИК 2 5004073 БЧШГ       7000 7000
  59 КУМИР ЕР 5004074 БЧШГ       6998 6998
  60 КАРЛОС 2 5004081 БЧШГ       6998 6998
  61 КЛАВДИЙ ЕР 5004082 БЧШГ       6998 6998
  62 КРИС 2 5004105 БЧШГ       3159 3159
  63 КОРПУС ЕР 5004095 БЧШГ       6425 6425
  64 КОРМИСОШ ЕР 5003720 БЧШГ       6121 6121
  65 МАВРОС 2 5003982 БЧШГ       6998 6998
  66 МАПЕЛ ЕР 5003958 БЧШГ       6925 6925
  67 МАТРОС 2 5003955 БЧШГ       7000 7000
  68 МЕНДЕЛ ЕР 5003323 БЧШГ       7000 7000
  69 МАЙКЪЛ 2 5004104 БЧШГ     852 6930 7782
  70 МЕРЛОН ЕР 5003863 БЧШГ       6958 6958
  71 МИЛАН ЕР 5004003 БЧШГ       7000 7000
  72 МИНКО ЕР 5003993 БЧШГ       7000 7000
  73 МИРАНДО ЕР 5003992 БЧШГ       7000 7000
  74 МИРОСЛАВ 2 5003964 БЧШГ       7000 7000
  75 МОН ЕР 5003962 БЧШГ       6998 6998
  76 МАРАТОН II 1 5003608 БЧШГ       377 377
  77 НАЙК ЕР 5003829 БЧШГ       3287 3287
  78 НАРИС 2 5003894 БЧШГ       7000 7000
  79 НЕРО 2 5003879 БЧШГ       7000 7000
  80 НИКЛАС  ЕР 5003832 БЧШГ       7000 7000
  81 НИКОЛАЙ 2 5003866 БЧШГ       7000 7000
  82 НИЛ ЕР 5003837 БЧШГ       7000 7000
  83 НОБЕЛ ЕР 5003810 БЧШГ       6998 6998
  84 НОКДАУН 2 5003825 БЧШГ       7000 7000
  85 ПАНАТ Е 5003914 БЧШГ       6998 6998
  86 ПАСИФИК ЕР 5003643 БЧШГ       7000 7000
  87 ПИЕТРО 2 5004097 БЧШГ       6998 6998
  88 ПИРАТ  ЕР 5003823 БЧШГ       7000 7000
  89 ПЛУТОН  2 5003864 БЧШГ       7000 7000
  90 ПРОМЕТЕЙ ЕР 5003913 БЧШГ       1426 1426
  91 ПЪРСИВАЛ ЕР 5003808 БЧШГ       5913 5913
  92 РАДНИК Е 5003078 БЧШГ       5181 5181
  93 РЕГЕНТ 2 5003042 БЧШГ       6812 6812
  94 РЕЙ 2 5004012 БЧШГ       3347 3347
  95 РИКАРДО Е 5003748 БЧШГ       7000 7000
  96 РОБЕРТО ЕР 5003041 БЧШГ       3632 3632
  97 РОКИ ЕР 5543285 БЧШГ       6600 6600
  98 РИНО Е 5004027 БЧШГ       6998 6998
  99 СОНИ  2 5004087 БЧШГ       7000 7000
  100 СОКРАТ ЕР 5004051 БЧШГ       6941 6941
  101 СОКРАТII 2 5004084 БЧШГ       6998 6998
  102 СУЕНЛИ ЕР 5003997 БЧШГ       7000 7000
  103 ТЕКСАС 2 5003959 БЧШГ       6998 6998
  104 ТЕО 2 5004115 БЧШГ     7998   7998
  105 ТЕРМИТ 2 5003983 БЧШГ       7000 7000
  106 ТИСО 2 5004013 БЧШГ       7000 7000
  107 УМБЕРТО 1 5003911 БЧШГ       6998 6998
  108 ШАНЕЛ ЕР 5003755 БЧШГ       7000 7000
  109 ШИМОН ЕР 5004002 БЧШГ       7000 7000
  110 ШИШМАН ЕР 5003919 БЧШГ       1658 1658
  111 ШВАРЦ ЕР 5004079 БЧШГ       7000 7000
  112 ДОБРИЧ 2 5004124 БЧШГ     8000   8000
  113 НЮТОН 2 5004122 БЧШГ     8000   8000
  114 СОКРАТ III 2 5004154 БЧШГ     7600   7600
  115 МОНАРХ 2 5004156 БЧШГ     7400   7400
  116 СОФОКЪЛ 2 5004158 БЧШГ     7285   7285
  117 СИМБА 2 5004165 БЧШГ     7780   7780
  118 ПОМПЕЙ 2 5004171 БЧШГ     7882   7882
  119 ЛОКСИМ 2 5004172 БЧШГ     143   143
  120 БАТЕМБЕРГ 2 5004173 БЧШГ     7647   7647
  121 БЛАН ХАББО ЕР 5003845 ХГ       7000 7000
  122 БРУТ ЕР 5003843 ХГ       6911 6911
  123 ВАЛИН ЕР 5003784 ХГ       6602 6602
  124 ВОЛКЕР-ВЕРИ 1 5542763 ХГ       4686 4686
  125 КЛИФ ЕР 5003775 ХГ       473 473
  126 МАНФРЕД ЕР 5003689 ХГ       6070 6070
  127 РЕБЕЛ 2 5002563 ХГ       772 772
  128 ТОНИ 2 5003722 ХГ       6487 6487
  129 ТРЪМП 1 5003781 ХГ       5918 5918
  130 ХЕНЕЛ 1 5003850 ХГ       4631 4631
  131 ШЕФ 1 5003688 ХГ       7000 7000
  132 ЛИОНИД   5004212 ХГ     180   180
  133 ГРЕГОР 2 5004214 ХГ     2993   2993
  134 МЕРЛИН 2 5004215 ХГ     6455   6455
  135 ФЕНСКИ   5003694 ХГ       3290 3290
  136 МАТЕЙ   5004237 ХГ     2945   2945
  137 СТАМАТ   5004236 ХГ     4006   4006
  138 РОЗЕНБЕРГ   5004246 ХГ     3860   3860
  139 БЛАГОВЕСТ   5004247 ХГ     5090   5090
  140 ДАВИ   5004248 ХГ     4285   4285
  141 ХАМЛЕТ   5004249 ХГ     3470   3470
  142 ГЕНЕРАЛ 1 5004188 ХГч 1797       1797
  143 БРЕЙК 2 5004189 ХГч     5353   5353
  144 РОСЕН 2 5004194 ХГч     13203   13203
  145 СВЕТЛИН   5004235 ХГч     7642   7642
  146 МАРК   5004252 ХГч     1010   1010
  147 БЛИЦ ЕР 8003947 КГ   4024     4024
  148 БАРИ ЕР 8813853 КГ   3473     3473
  149 ВИКИНГ ЕР 8002472 КГ 3898       3898
  150 ДЖЕРОМ 2 8004125 КГ 2224       2224
  151 ЕРАЙ 2 8804094 КГ   4034     4034
  152 ЗИГФРИД ЕР 8003787 КГ   3457     3457
  153 ЗИНГЕР 2 8003788 КГ   4047     4047
  154 ПЕТЕР ЕР 8004049 КГ   4107     4107
  155 ПОРШЕ 2 8004127 КГ 3473       3473
  156 СИМПЛИ 2 8004101 КГ   3256     3256
  157 БАЛИ Е 8003910 КГ       4018 4018
  158 ИХАБАТ Е 8813736 КГ   3003     3003
  159 ГАРИ ЕР 8004080 КГ       3450 3450
  160 ИВЪН ЕР 8813737 КГ   3035   200 3235
  161 ЕЛЕКТРОН 2 8003970 КГ       4263 4263
  162 ЕНОР 1 8004086 КГ   3501     3501
  163 КОМБИ Е 8003908 КГ       3015 3015
  164 МОПАСАН 2 8003033 КГ       3235 3235
  165 АМАН 1 8813803 КГ       3308 3308
  166 АНТОН 2 8813874 КГ       3241 3241
  167 ЖИЗНЕН 1 8812707 КГ       3280 3280
  168 ИВАН ЕР 8813674 КГ       4098 4098
  169 ИСПОЛИН Е 8813564 КГ       3183 3183
  170 ПЕРФЕКТ 2 8812935 КГ       2941 2941
  171 ПОРТО ЕР 8813873 КГ       3268 3268
  172 СТРЕЧЕР Е 8003909 КГ       206 206
  173 АРОН 2 8004184 КГ     3889   3889
  174 АРИС 2 8004193 КГ     3850   3850
  175 ХУАН   8004213 КГ     5813   5813
  176 НОРИЧ   8103852 КГ       475 475
  177 АРТУР   8004250 КГ     3725   3725
  178 ВИТЯЗ 1 8804000 БКГ       18843 18843
  179 ДЖАКИ ЕР 8803949 БКГ       15650 15650
  180 ЖЕКО Е 8802930 БКГ       14454 14454
  181 НИАГАР ЕР 8803773 БКГ       12746 12746
  182 САЛАМАНДЪР ЕР 8803994 БКГ       15077 15077
  183 СЕТ 1 8804010 БКГ       18703 18703
  184 ХИТЪР 2 8803922 БКГ       16559 16559
  185 АРИ 2 8804192 БКГ     6746   6746
  186 ИМПРЕС 2 8803497 БКГ       10191 10191
  187 ПОНКО   8804195 БКГ 3352       3352
  188 ЖАР ЕР 8804014 БКГ   3550   1967 5517
  189 ДЕНИЗ   8803935 БКГ       270 270
  190 ДИК   8803950 БКГ       360 360
  191 РУД   8813875 БКГ       225 225
  192 СКОТИ   8804006 БКГ       6275 6275
  193 РАДУИЛ   3304220 БЧГ     2155   2155
  194 Haithabu   DE0115296963 АНГЛЕР 10       10
  195 Nougat   DE0120027396 АНГЛЕР 4       4
  196 Kandy   DE0116083309 АНГЛЕР 10       10
  197 ПРЕСИЯН I   2604200 МОБ 734       734
  198 ПРИМОС   2604190 МОБ     1020   1020
  199 СЕВЕР   2604191 МОБ     4210   4210
  200 Д 1 (ДОКС)   2604226 МОБ     4010   4010
  201 Д 2 (ДАВИД)   2604227 МОБ     3830   3830
  202 ДОКУМ   2604228 МОБ     6170   6170
  203 НЕСТОР   2604241 МОБ     3849   3849
  204 НАУМ   2604242 МОБ     5275   5275
  205 РЕЙ   2004106 СИМ   3440     3440
  206 РЕКОРД   2004129 СИМ 3964       3964
  207 РОЛАНД   2004218 СИМ 2965       2965
  208 ЩРЕБЕР   2004128 СИМ 2496       2496
  209 ХРИСТО   2003988 СИМ       1318 1318
  210 ПРЕСЛИ   2004123 СИМ     3805   3805
  211 ЗИНЕДИН   2004175 СИМ     3380   3380
  212 РОКО   2004217 СИМ     3820   3820
  213 ЕЛЕМАГ   2004225 СИМ     2870   2870
  214 ВЕЛМИР   2004234 СИМ     6656   6656
  215 ВЕЛИЗАР   6604151 БРГ 3124       3124
  216 ГОРАН   6604116 БРГ 2466       2466
  217 ЛАРИ   6604121 БРГ 2283       2283
  218 ВЕСЕЛ   6604024 БРГ       54 54
  219 ВОВА   6604015 БРГ       2817 2817
  220 ВИКИНГ   6604159 БРГ     2638   2638
  221 КИНГ   6604164 БРГ     2765   2765
  222 КРУМ   6604204 БРГ     3668   3668
  223 КОМИ   6604205 БРГ     3528   3528
  224 ПИЕРО   6604033 БРГ       59 59
  225 ПИКЕР   6603971 БРГ       175 175
  226 ПАРКЕР   6604025 БРГ       21 21
  227 ВИХЪР    6604088 БРГ       2924 2924
  228 КАЛОМАН   6604213 БРГ 909       909
  229 ЛЕВИТАН   6604219 БРГ 509       509
  230 ПАРУШ   6604251 БРГ     3760   3760
  231 БОЦКО   4152 ИГ 220       220
  232 КАЛОЯН   4153 ИГ 1095       1095
  233 СИТАЛК   4176 ИГ 1152       1152
  234 ЧАСОВНИК   359 ИГ       1735 1735
  235 ДАНЬО   0034244 ИГ     1685   1685
  236 БИЛЬО   0034245 ИГ     1110   1110
  237 ПЕПЕЛ   4283978 БСГ       1705 1705
  238 ПРАВЕЦ   3550 БСГ       1428 1428
  239 РАДОЙ   729 РКГ   56     56
  240 БОЯН   4170 РКГ 1245       1245
  241 ТЕЛЕРИГ   0014206 РКГ 1515       1515
  242 АЛЕК   0014207 РКГ 1539       1539
  243 ВИНЕХ   0014208 РКГ 1565       1565
  244 БОРИС   0014209 РКГ 150       150
  245 ВАСИЛ   6004232 ДЖ     3624   3624
  246 ВЕЛИН   6004233 ДЖ     4225   4225
  247 РЕЙ    0204130 ЛИМ 3079       3079
  248 ГИГАНТ   0204185 ЛИМ 3743       3743
  249 ХАМЕЛЕОН   0204201 ЛИМ 7844       7844
  250 ХЕРАКЪЛ   0204203 ЛИМ 9260       9260
  251 ДАЛИ   0203627 ЛИМ   250   194 444
  252 ДАМАРА   0203625 ЛИМ   250     250
  253 ЕЗОП   0202829 ЛИМ   250   97 347
  254 ЕЛАМ   0202828 ЛИМ   250   20 270
  255 РАЛФ   0203574 ЛИМ   250   1552 1802
  256 САПЕН   0202736 ЛИМ   250   1441 1691
  257 САТУРН   0202737 ЛИМ   250   968 1218
  258 СУПЕРИОР   0202733 ЛИМ   250   2988 3238
  259 ФАР   0202830 ЛИМ   250   1141 1391
  260 ФАРАДЕЙ   0203956 ЛИМ   250   267 517
  261 ФАРУН   0202826 ЛИМ   250   805 1055
  262 ХАРИ   0203797 ЛИМ   250   615 865
  263 ХИНКО   0203798 ЛИМ       50 50
  264 ЛАНДОС   0204239 ЛИМ     6620   6620
  265 ВУЛКАН   0603048 ШАР   53   41 94
  266 ВЕЛУР   0603049 ШАР   42   32 74
  267 ДЕБЮСИ   0603628 ШАР   250   9575 9825
  268 ДЪГЛАС   0603629 ШАР       9375 9375
  269 БЕРНАР   0604210 ШАР 9360       9360
  270 ЖЕРАР   0604211 ШАР 9587       9587
  271 ВАСИ   0603050 ШАР 203 49   228 480
  272 ДАВИН   0503630 БД   250   3364 3614
  273 ДИАМАНТ   0503631 БД   250   3224 3474
  274 ДИЕГО   0503632 БД   250   5231 5481
  275 СЕНАТОР   0502738 БД   250   1620 1870
  276 СУЛИ   0502739 БД   250   3250 3500
  277 СУПЕР   0502740 БД   250   3200 3450
  278 ХОРИОН   0504038 БД   250   375 625
  279 СОПРАНО   0502741 БД   408   4637 5045
  280 ТЕРЕС   0404222 АА     70   70
  281 ФЕРДИНАНД   0404223 АА     2365   2365
  282 ГОНЗО   0404243 АА     3400   3400
  283 БОЯН   0404240 ААч     5035   5035
  284 СЕДУКТЬОР   0512745 ГАС       975 975
  285 ПАНФИЛО   08433 МАРКИДЖАНА   1050   250 1300
  286 МИОССО   04834 КИАНИНА   990   140 1130
  287 ДЕРНО   00128 РОМАНЬОЛА   1040   230 1270
  БИВОЛИ
  1 КЛАРК   028339 БМ     2693   2693
  2 АЗОН   1059 БМ       497 497
  3 АЧО   4574 БМ       1499 1499
  4 МИСТЪР   6940 БМ     185 396 581
  5 БОГДАН   4561 БМ       184 184
  6 МАВРОС   1376 БМ       7448 7448
  7 МИСТРАЛ   1 БМ       678 678
  8 МОМЕНТ   892 БМ       3562 3562
  9 МОНИРКО   4693 БМ       3164 3164
  10 МАВЪР   738 БМ       3556 3556
  11 МАПЕЛ   193 БМ       4507 4507
  12 МЕЗОН   687 БМ       762 762
  13 МИНДАЛ   6307 БМ       2195 2195
  14 ВАГНЕР   7065 БМ       3581 3581
  15 НЕВЕН   9000001 БМ     1232   1232
  16 ДАРКО   9000003 БМ     740   740
  17 КИРКОР   9000004 БМ     2110   2110
  18 ЧЕДЪР   9000005 БМ     445   445
  19 ИВБОР   9000006 БМ     2025   2025
  20 МАКСИМ   9000007 БМ     85   85
  21 МАКС   9000008 БМ     1180   1180
  22 ЧАР   9000009 БМ     2000   2000
  23 МЕМО   282 МУРРА       4883 4883
  24 МЕМОАР   297 МУРРА       1394 1394
  25 ЛЮБЕН   36 НИЛИ РАВИ       499 499
  26 ДЖАФАР   107B04 ДЖАФАРАБАДИ       301 301
  ОВЦЕ
  1     4421585 АВК 229   75   304
  2     4421580 АВК 256   50   306
  3     4427531 АВК 169   50   219
  4     4421592 АВК 103   75   178
  5     SH0220006 ЧП 70       70
  6     SH0220004 ЧП 109       109
  7     SH0220005 ЧП 327       327
  8     SH0220013 ЧП 100       100
  9     SH0110007 КОТ 50       50
  10     SH0110011 КОТ 40       40
  11     SH0160009 СЗ 50       50
  12     SH0450003 АС 83       83
  13     SH0450002 АС 50       50
  14     SH0450001 АС 50       50
  15     SH0480012 РО 139       139
  16     SH0460010 ИДФ 50       50
  17     SH0530014 МВ 152       152
  КОНЕ
  1 ПЬОТЪР   Н002001 АР.К 551       551
  2 ХАЗАРД   H007017 ДУ.К 70       70
  3 КУЙНОЛА ДЬО СЕРАН   H003002 АА.К 579       579
  КОЗИ
  1     G0090001 САА 50       50
  2     G0090002 САА 50       50
  3     G0090003 САА 50       50
  4     G0150007 БГБ 50       50
  5     G0010008 КДК 100       100
  6     G0060009 АЛП 127       127
  7     G0060011 АЛП 247       247

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys