iasrj logo right

  РЕГЛАМЕНТИ

  от 10 юни 2021 година

  за определяне на правила за прилагането на регламенти (ЕС) 2016/429, (ЕС) 2016/1012 и (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на идентификацията и регистрацията на еднокопитни животни и за установяване на образци на идентификационни документи за тези животни

  ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 120, параграфи 1 и 2 от него,

  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (Регламент относно разплодните животни) (2), и по-специално член 32, параграф 2 от него,

  като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно ветеринарните лекарствени продукти и за отмяна на Директива 2001/82/ЕО (3), и по-специално член 109, параграф 2 от него,

  като има предвид, че:

  от 7 май 2021 година

  за изменение на приложения I—IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/717 по отношение на образците на зоотехнически сертификати за разплодни животни и зародишни продукти от тях

   

  ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (Регламент относно разплодните животни) (1), и по-специално член 30, параграф 10 от него,

  като има предвид, че:

  от 27 октомври 2022 година

  за определяне на референтен център на Европейския съюз, който отговаря за научния и техническия принос за установяване и хармонизиране на методите за съхраняване на застрашени породи и за съхраняване на генетичното разнообразие, съществуващо в рамките на тези породи

   

  ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (Регламент относно разплодните животни) (1), и по-специално член 29, параграф 2 от него,

  като има предвид, че:

  от 15 април 2020 година

  за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/717 по отношение на образците на зоотехнически сертификати за разплодни животни и зародишни продукти от тях 

  ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (Регламент относно разплодните животни) (1), и по-специално член 30, параграф 10 от него,

  като има предвид, че:

  от 11 март 2014 година
  за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни разпоредби
  ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (1), и по-специално член 2, параграф 3, член 14, параграф 5, член 16, параграф 5, член 19, параграф 8, член 22, параграф 3, член 28, параграф 10, член 28, параграф 11, член 29, параграф 6, член 30, параграф 8, член 33, параграф 4, член 34, параграф 5, член 35, параграф 10, член 36, параграф 5, член 45, параграф 6, член 47, параграф 6 и член 89 от него,
  като има предвид, че:

  от 4 август 2017 година
  за определяне на референтен център на Европейския съюз, отговарящ за научния и техническия принос за хармонизирането и подобряването на методите за изследване на продуктивността и оценка на генетичната стойност на чистопородни разплодни говеда и биволи
  ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни („Регламент относно разплодните животни“) (1), и по-специално член 29, параграф 1 от него,
  като има предвид, че:

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys