НАРЕДБИ

за условията и реда за осъществяване на контрол върху дейността на развъдните организации

 

В сила от 11.09.2020 г.

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА  ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА РАЗВЪДНИТЕ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛИТНИ И ПЛЕМЕННИ ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ОТВОДКИ (РОЯЦИ) И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР

В сила от 26.05.2004 г.
Издадена от Министерството на земеделието и горите

ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ

Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г., изм. ДВ. бр.48 от 23 Май 2008г., изм. ДВ. бр.90 от 17 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.10 от 3 Февруари 2012г.

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

В сила от 21.01.2003 г.
Издадена от Министерството на земеделието и горите
Обн. ДВ. бр.70 от 19 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.46 от 16 Май 2008г.

ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЧИСТОПОРОДЕН И ХИБРИДЕН РАЗПЛОДЕН МАТЕРИАЛ ПРИ ПТИЦИ И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР

 (Обн., ДВ, бр. 49 от 08.06.2004 г. - в сила от 08.09.2004 г.)

© 2022 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys