ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ

Повторен търг за продажба на движими вещи

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството /ИАСРЖ/ организира:

 

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството /ИАСРЖ/-гр.София организира търг с тайно наддаване по реда на Раздел ІІ от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост със Заповед № ЦУ-РД 9-109/30.07.2020 г.

за 2 бр. Пръча порода Българска бяла млечна коза, всеки с начална тръжна цена 384,00 лв. /триста осемдесет и четири лева/ без ДДС. и 2 бр. Пръча порода Саанска коза, всеки с начална тръжна 320,00 лв. /триста и двадесет лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе в административната сграда на ИАСРЖ, в гр. София, ул. Бистришко шосе 26. Резулатите от търга ще бъдат обявени на 20.08.2020 г. в 12.00 часа. Заплащането на предложената цена е в срок от три работни дни от обявяването на спечелилия търга-100% по банков или касов път. Оглед и приемане на оферти-всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа от 12.08.2020 г. до 19.08.2020 г. на адрес: гр. София,  ул. Бистришко шосе 26. Офертите съдържат заявление, документ за внесен депозит и документ за самоличност или удостоверение за актуално състояние, запечатан плик с ценово предложение. Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на вещта с ДДС  се внася в касата на ИАСРЖ или по сметка BG32UNCR96603125068310 в същия срок.

За контакти: 0884498360 Марта Стефанова.

1.Заповед за обявяване на търг

2.Тръжна документация

© 2021 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys