НОВИНИ

На 16.01.2020 г. в регионалния офис на Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България - Добрич в гр. Сливен се проведе работна среща между ръководството на Асоциацията и Изпълнителния директор на ИАСРЖ. Главната тема на срещата беше обсъждане на резултатите от ДНК изследванията на животните в Асоциацията и предстоящите действия на ИАСРЖ касаещи достоверността на произхода им.

На 16.01.2020 г. В Държавната станция по изкуствено осеменяване на ИАСРЖ гр. Сливен се проведе работна среща със служителите на Главна Дирекция Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес, на която се отчете дейността на дирекцията през 2019 г. И се прие план за работата през 2020 г.

В рамките на проведеното на 8 ноември 2019 г. 13-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бе обсъдено и гласувано предложение на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 за добавяне в Програмата на нова мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“.

 

Проведена на 18 и 19 декември 2019 г.

Събитието е по инициатива на МЗХГ и в него участие взеха и експерти от Българска агенция по безопасност на храните, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и други институции, имащи отношение по прилагане на плана, както и представители на научните среди и браншови организации в сектора.

© 2020 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys