iasrj logo right

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИАСРЖ


   

       Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството /ИАСРЖ/ е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни. В качеството си на администратор е ангажирана с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни, като при обработката им се ръководи от следните принципи: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност. ИАСРЖ Ви информира как се осъществява обработването на лични данни във връзка с нейната дейност:

  1. Данни за администратора и за контакт с него

  Администратор на личните данни е Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

  Данни за контакт:

  гр. София, ул. „Бистришко шосе“ 26, тел.: 02/961 13 29

  адрес на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  На тези адреси можете да изпращате по пощата или да подадете на място в деловодството исканията си до ИАСРЖ като администратор на лични данни.

  1. Координати за връзка с ДЛЗЛД на администратора

  Данни за контакт: Августина Йорданова, младши експерт „Човешки ресурси“, адрес гр. София, 1756, ул. „Бистришко шосе“ 26, електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , телефон за връзка: 0882747237

  1. Категории лични данни , цели и правни основания

  Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни се обработва за следните цели:

  • Управление на човешките ресурси.

  За тази цел обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на ИАСРЖ, изискуеми съгласно трудовото законодателство – за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за имотното състояние, данни за контакт, данни, свързани с прилагане на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, за счетоводното отчитане на дейността. Правното основание за обработване е чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (спазване на законово задължение, включително по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност). Срокът за съхранение е нормативно определен: 50 години за ведомостите за заплати, а за кандидати за работа – до 6 месеца от приключване на процедурата по набиране и подбор на персонал по чл. 25к от ЗЗЛД.

  • Разглеждане на искания, заявления, предложения, сигнали.

  Личните данни са необходими за идентифициране на подателите и доколкото се отнасят към съдържанието на искането, заявлението, предложението или сигнала. Правното основание за обработване е чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (спазване на законово задължение). Срокът за съхранение е 5 години.

  • Сключване и изпълнение на договори.

  В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, ИАСРЖ обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва по реда на ЗЗД и ЗОП. Обработваните лични данни са в минимален обем, необходим за идентифицирането на страните и за изпълнението на договора. Правното основание за обработване е чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (изпълнение на договор или предприемане на стъпки по искане на субекта на данни преди сключването на договор). Срокът за съхранение на информацията е в зависимост от срока на договора и погасяването на давност на претенциите по него.

  • Осъществяване на пропускателен режим и видеонаблюдение.

  В ИАСРЖ се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Достъп до записите имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения. Правното основание за обработване на личните данни е чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (легитимни интереси на администратора, доколкото обработването на личните данни не е при изпълнението на нормативно определените задачи на ИАСРЖ). Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 3 месеца.

  1. Категории получатели на лични данни извън администратора

  Администраторът разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат правно основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни могат да бъдат например държавни органи в съответствие с техните правомощия, банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на служителите на администратора, за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица.

  Администраторът не разкрива лични данни за целите на директния маркетинг.

  1. Срок за съхранение на данните

  Администраторът прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхранява лични данни в периоди, които са подходящи за целите, посочени по-горе.

  1. Права на физическите лица

  Общият регламент относно защита на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на лични данни:

  • Информираност (във връзка с обработване на лични данни от администратора);
  • Достъп до собствени лични данни;
  • Коригиране (ако данните са неточни);
  • Изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“);
  • Ограничаване на обработване от страна на администратора или обработващия лични данни;
  • Преносимост на лични данни между отделните администратори;
  • Възражение спрямо обработването на лични данни;
  • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен;
  • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

  Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

  1. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда

  Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба по Ваш избор до Комисията за защита на личните данни или до съда.

  1. Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включващо профилиране

  Администраторът не прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

  1. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации

  Администраторът не предава личните данни в трети държави или международни организации. Ако се наложи такова предаване, то ще се осъществи при наличие на правно основание и при наличие на подходящи гаранции за необходимото ниво на защита на физическите лица, съгласно изискванията на чл. 44 и следващи от Общия регламент относно защитата на данните.

  1. Значение на предоставените лични данни

  В голяма част от случаите, в които администраторът обработва Вашите лични данни, това е задължително изискване за изпълнение на официални правомощия и законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за предприемане на действия по Ваши искания, които са анонимни.

  1. Източници на лични данни

  Обработваните от администратора лични данни се предоставят от физически лица, за които се отнасят, както и от други лица в предвидените от нормативен акт случаи, като се съдържат в техните молби, предложения, жалби, заявления и други или в документи, предоставяни от публични органи.

   

  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

  Поправка на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

  Закон за защита на личните данни

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys