iasrj logo right

  Предотвратяване и установяване конфликт на интереси

   

  Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

  Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

  Етичен кодекс за поведение на служителите в Министерството на земеделието и храните (Утвърден със Заповед № РД 09-593 от 26.09.2008 г., изм. и доп. със заповед № РД 09-711 от 29.10.2014 г.)

  СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА, НЕПОДАЛИ В СРОК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ и чл. 4, ал. 2, т. 5 от НОРИПДУКИ във връзка с във връзка с т. V от Заповед № ЦУ-РД 9-57/18.04.2022 г. на изпълнителния директор на ИАСРЖ

     Приложение № 4 към Заповед № ЦУ-РД 9-57/18.04.2022 г.  
    Регистър     
    на    
  декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за лицата по § 2, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с т. V от Заповед № ЦУ-РД 9-57/18.04.2022 г. на изпълнителния директор на ИАСРЖ - 2022 година
             
             
             
  Име и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4
  Анна Михайлова Касчиева Главен специалист ЦУ - КПКОНПИ - 49/05.05.2022 г.    
  Али Сабахтин Али Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 8/20.04.2022 г.    
  Августина Стефанова Йорданова Младши експерт ЦУ - КПКОНПИ - 1/13.04.2022 г. ЦУ - КПКОНПИ - 1/13.04.2022 г.    
  Августина Стефанова Йорданова Младши експерт   ЦУ - КПКОНПИ - 68/10.05.2022 г.    
  Аджер Хайредин Хасан  Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 51/05.05.2022 г.    
  Атанаска Тодорова Димитрова Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 52/05.05.2022 г.    
  Александър Георгиев Гиргинов Младши експерт   ЦУ - КПКОНПИ - 16/27.04.2022 г.    
  Бонка Георгиева Чолакова Главен секретар ЦУ - КПКОНПИ - 44/04.05.2022 г.    
  Бейхан Алиев Хюсеинов Технически специалист   ЦУ - КПКОНПИ - 80/13.05.2022 г.    
  Веселин Стоянов Иванов Специалист ЦУ - КПКОНПИ - 91/14.06.2022 г.      
  Венцислава Ивайлова Стойкова Младши експерт ЦУ - КПКОНПИ - 3/13.04.2022 г. ЦУ - КПКОНПИ - 3/13.04.2022 г.    
  Венцислава Ивайлова Стойкова Младши експерт   ЦУ - КПКОНПИ - 71/10.05.2022 г.    
  Венета Малчева Иванова Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 55/05.05.2022 г.    
  Валентин Калинов Владев Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 40/04.05.2022 г.    
  Валя Петкова Димитрова Главен специалист ЦУ - КПКОНПИ - 40/04.05.2022 г.    
  Ваня Иванова Маринска Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 24/29.04.2022 г.    
  Виктория Красимирова Герова Младши експерт ЦУ - КПКОНПИ - 72/10.05.2022 г.    
  Валентин Радков Георгиев Главен директор ККРД ЦУ - КПКОНПИ - 73/11.05.2022 г.    
  Виолета Игнатова Георгиева Началник - отдел ЦУ - КПКОНПИ - 79/13.05.2022 г.    
  Веско Христов Каламов Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 12/21.04.2022 г.    
  Венцислав Антонов Георгиев Младши експерт ЦУ - КПКОНПИ - 61/05.05.2022 г.    
  Галина Димитрова Илчева Началник - отдел ЦУ - КПКОНПИ - 22/29.04.2022 г.    
  Георги Николаев Нончев Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 83/13.05.2022 г.    
  Деян Маринов Данаилов Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 41/04.05.2022 г.    
  Диана Иванова Добрева Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 32/04.05.2022 г.    
  Диана Милчева Милева Старши експерт ЦУ - КПКОНПИ - 9/21.04.2022 г.    
  Денис Валентинов Миланов младши специалист ЦУ - КПКОНПИ - 90/10.06.2022 г.    
  Денис Валентинов Миланов младши специалист ЦУ - КПКОНПИ - 74/11.05.2022 г.    
  Дилян Огнянов Рачин Младши експерт ЦУ - КПКОНПИ - 2/13.04.2022 г. ЦУ - КПКОНПИ - 2/13.04.2022 г.    
  Дилян Огнянов Рачин Младши експерт ЦУ - КПКОНПИ - 26/03.05.2022 г.    
  Димитрийка Борисова Георгиева Директор дирекция АПФСИО ЦУ - КПКОНПИ - 86/03.05.2022 г.    
  Динка Найденова Топачарова Финансов контрольор ЦУ - КПКОНПИ - 20/29.04.2022 г.    
  Емилия Арахангелова Георгиева Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 17/28.04.2022 г.    
  Желязко Георгиев Маджаров Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 14/26.04.2022 г.    
  Иван Иванов Мерджов Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 6/20.04.2022 г.    
  Иван Михайлов Михайлов Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 70/10.05.2022 г.    
  Инна Найденова Божинова Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 59/05.05.2022 г.    
  Иван Иванов Стоянов Изпълнител ЦУ - КПКОНПИ - 58/05.05.2022 г.    
  Ивелина Петрова Василева Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 85/13.05.2022 г.    
  Ивелина Георгиева Ганева Младши експерт ЦУ - КПКОНПИ - 11/21.04.2022 г.  
  Иван Йорданов Дилов Главен специалист ЦУ - КПКОНПИ - 25/29.04.2022 г.  
  Катрин Християнова Колчакова Старши експерт ЦУ - КПКОНПИ - 66/10.05.2022 г.  
  Краси Иванов Николов Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 29/03.05.2022 г.  
  Красимира Димитрова Горанова Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 48/05.05.2022 г.  
  Марияна Ангелова Койчева Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 53/05.05.2022 г.  
  Младен Йорданов Кръстев Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 46/04.05.2022 г.  
  Марияна Георгиева Христова Началник - отдел ЦУ - КПКОНПИ - 39/04.05.2022 г.  
  Мария Ганчева Бонева Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 50/05.05.2022 г.  
  Милена Стефанова Георгиева Юрисконсулт ЦУ - КПКОНПИ - 27/03.05.2022 г.  
  Марина Димитрова Дичева Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 33/04.05.2022 г.  
  Мирела Здравкова Геогриева Специалист ЦУ - КПКОНПИ - 21/29.04.2022 г.  
  Надежда Петрова Владимирова Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 82/13.05.2022 г.  
  Николай Петров Василев Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 77/13.05.2022 г.  
  Пепа Иванова Йорданова Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 57/05.05.2022 г.  
  Пепа Петрова Михова - Иванова Началник - отдел ЦУ - КПКОНПИ - 56/05.05.2022 г.  
  Петя Христова Димова Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 37/04.05.2022 г.  
  Петър Цвятков Попов Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 12/21.04.2022 г.  
  Петрана Николаева Ангелкова Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 15/27.04.2022 г.  
  Петър Стефанов Петров Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 54/05.05.2022 г.  
  Пенко Божидаров Денев Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 84/13.05.2022 г.  
  Румен Иванов Иванов Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 30/03.05.2022 г.  
  Радослава Иванова Донева Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 34/04.05.2022 г.  
  Радка Иванова Кръстева Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 62/09.05.2022 г.  
  Стефан Гетов Петров Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 28/03.05.2022 г.  
  Сабрие Хамидова Хюсеинова Изпълнител ЦУ - КПКОНПИ - 78/13.05.2022 г.  
  Сергей  Маринов Костадинов Главен специалист ЦУ - КПКОНПИ - 87/13.05.2022 г.  
  Стефан Александров Околийски Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 75/13.05.2022 г.  
  Стоян Станев Стоянов Главен експерт   ЦУ - КПКОНПИ - 60/05.05.2022 г.    
  София Иванова Асенова Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 5/18.04.2022 г.    
  Светослава Василева Боева Началник - отдел ЦУ - КПКОНПИ - 69/10.05.2022 г.    
  Теменужка Ставриева Миленова Изпълнител - приходи ЦУ - КПКОНПИ - 67/10.05.2022 г.    
  Теодора Димитрова Чуртова Старши експерт ЦУ - КПКОНПИ - 18/28.04.2022 г.    
  Теодора Илиева Китова Главен специалист ЦУ - КПКОНПИ -88 /16.05.2022 г.    
  Христо Димитров Христов Главен експерт   ЦУ - КПКОНПИ - 7 /20.04.2022 г.    
  Христинка Христова Корийкова Главен експерт   ЦУ - КПКОНПИ - 45/04.05.2022 г.    
  Цецка Кольова Русинова Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 23/29.04.2022 г.    
  Юлияна Димитрова Иванова Главен експерт ЦУ - КПКОНПИ - 36/04.05.2022 г.    
  Янка Кръстева Стефанова Главен директор УГРРП ЦУ - КПКОНПИ - 81/13.05.2022 г.    

   

  гр,София 1756

  ул.Бистришко шосе №: 26


  +359 2 961 13 29

  delovodstvo@iasrj.eu

  © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys